Не се изисква предварителна резервация на дата и час за лица, имащи следния статут:

  • лица, които са български граждани
  • чужди граждани с разрешен статут на пребиваване в Република България
  • лица, които са граждани на държава – членка на Европейския съюз
  • лица, които са граждани на държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария


Във връзка със зачестилите запитвания за подаване на молби за придобиване на българско гражданство в Министерството на правосъдието без предварително записан ден и час от украински граждани, Ви уведомяваме, че от възможността предвидена в чл. 13, ал. 2 от Наредба № 1 от 19.02.1999 г. за прилагане на глава пета от Закона за българското гражданство могат да се възползват лицата, на които е предоставена временна закрила в Р България. Това обстоятелство лицата следва да докажат със съответните документи, преди допускането им в сградата.


Резервиране на дата за подаване на документи и провеждане на интервю


ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

за лицата, които не са граждани на страни-членки на ЕС, живеят в чужбина и желаят да подадат молби за придобиване на българско гражданство или за възстановяване на българско гражданствоУведомяваме Ви, че са анулирани 110 броя извършени резервации на 19.01.2023 г. за работните дни на м. февруари 2023 г., поради установени данни за нарушение на правилата за записване.

За анулираните часове системата за резервиране на дата и час за подаване на документи за придобиване или възстановяване на българско гражданство ще бъде активна за записване на 25.01.2023г. от 9.00 ч. до запълване на часовете.

Системата изисква потвърждение на извършената резервация. За успешно извършена се счита само резервация, която е потвърдена!

Важно уточнение! Законът за българското гражданство предвижда изискване за лично подаване на молби за придобиване или възстановяване на българско гражданство. В тази връзка, резервирането на дата и час за подаване на молби за българско гражданство следва да се осъществява лично от лицата, които ще подават документи.

Напомняме, че не се изисква предварителна резервация на дата и час за лица, имащи следния статут:

  1. лица, които са български граждани;

  2. чужди граждани с разрешен статут на пребиваване в Република България;

  3. лица, които са граждани на държава – членка на Европейския съюз и

  4. лица,които са граждани на държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария


The answer is
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет" съфинансирана от ЕС чрез Европейския социaлен фонд договор № KC12-33-2/03.09.2013 г. по проект "Изграждане на ефективна администрация на Министерство на правосъдието чрез развитие на системата за е-правосъдие"