Не се изисква предварителна резервация на дата и час за лица, имащи следния статут:

  • лица, които са български граждани
  • чужди граждани с разрешен статут на пребиваване в Република България
  • лица, които са граждани на държава – членка на Европейския съюз
  • лица, които са граждани на държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария


Във връзка със зачестилите запитвания за подаване на молби за придобиване на българско гражданство в Министерството на правосъдието без предварително записан ден и час от украински граждани, Ви уведомяваме, че от възможността предвидена в чл. 13, ал. 2 от Наредба № 1 от 19.02.1999 г. за прилагане на глава пета от Закона за българското гражданство могат да се възползват лицата, на които е предоставена временна закрила в Р България. Това обстоятелство лицата следва да докажат със съответните документи, преди допускането им в сградата.


Резервиране на дата за подаване на документи и провеждане на интервю


Към момента графикът е запълнен и няма свободни часове до 16.12.2022 г. Можете да подадете Вашите документи в консулската служба на Република България в държавата Ви по местопребиваване.

Работи се по оптимизиране на процеса за резервиране на дата и час за подаване на документи за промяна на гражданството.

The answer is
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет" съфинансирана от ЕС чрез Европейския социaлен фонд договор № KC12-33-2/03.09.2013 г. по проект "Изграждане на ефективна администрация на Министерство на правосъдието чрез развитие на системата за е-правосъдие"