Не се изисква предварителна резервация на дата и час за лица, имащи следния статут:

  • лица, които са български граждани
  • чужди граждани с разрешен статут на пребиваване в Република България
  • лица, които са граждани на държава – членка на Европейския съюз
  • лица, които са граждани на държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария


Резервиране на дата за подаване на документи и провеждане на интервю


Към момента графикът е запълнен и няма свободни часове до 30.06.2022 г. Можете да подадете Вашите документи в консулската служба на Република България в държавата Ви по местопребиваване.

Работи се по оптимизиране на процеса за резервиране на дата и час за подаване на документи за промяна на гражданството.

Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет" съфинансирана от ЕС чрез Европейския социaлен фонд договор № KC12-33-2/03.09.2013 г. по проект "Изграждане на ефективна администрация на Министерство на правосъдието чрез развитие на системата за е-правосъдие"