Не се изисква предварителна резервация на дата и час за лица, имащи следния статут:

  • лица, които са български граждани
  • чужди граждани с разрешен статут на пребиваване в Република България
  • лица, които са граждани на държава – членка на Европейския съюз
  • лица, които са граждани на държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария


Във връзка със зачестилите запитвания за подаване на молби за придобиване на българско гражданство в Министерството на правосъдието без предварително записан ден и час от украински граждани, Ви уведомяваме, че от възможността предвидена в чл. 13, ал. 2 от Наредба № 1 от 19.02.1999 г. за прилагане на глава пета от Закона за българското гражданство могат да се възползват лицата, на които е предоставена временна закрила в Р България. Това обстоятелство лицата следва да докажат със съответните документи, преди допускането им в сградата.


Считано от 24.06.2024 г., за лица, украински граждани, които се ползват с временна закрила в Република България, не се изисква предварителна резервация на дата и час за подаване на молба за придобиване на българско гражданство, в случай че статутът е предоставен преди не по-малко от 6 месеца към датата на подаване на молбата за натурализация.


Резервиране на дата за подаване на документи и провеждане на интервю


ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

за лицата, които не са граждани на страни-членки на ЕС, живеят в чужбина и желаят да подадат молби за придобиване на българско гражданство или за възстановяване на българско гражданствоСистемата за резервиране на дата и час за подаване на документи за придобиване или възстановяване на българско гражданство осигурява записване за 60 календарни дни напред. Всеки ден в 12.00 ч. системата автоматично ще се отваря. Заинтересованите лица ще могат да се запишат лично за съответния работен ден, който е отворен за записване. Записването ще бъде ежедневно и стартира на 10 март 2023 г.

Напомняме, че изисква потвърждение на извършената резервация. За успешно извършена се счита само резервация, която е потвърдена!

При технически проблеми при записването, може да се обръщате на e-amil адрес: [email protected], като подадения от Вас проблем ще бъде разгледан от IT специалистите, които отговарят за работоспособността на системата.

Важно уточнение! Законът за българското гражданство предвижда изискване за лично подаване на молби за придобиване или възстановяване на българско гражданство. В тази връзка, резервирането на дата и час за подаване на молби за българско гражданство следва да се осъществява лично от лицата, които ще подават документи.

При констатиране на злоупотреби, извършените резервации ще бъдат анулирани без предупреждение.


Оставащо време до следващото отваряне на часове за резервация:


Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет" съфинансирана от ЕС чрез Европейския социaлен фонд договор № KC12-33-2/03.09.2013 г. по проект "Изграждане на ефективна администрация на Министерство на правосъдието чрез развитие на системата за е-правосъдие"