Информация за преписка


 

  • 1.Полетата за Молба вх. номер и ПИН са задължителни.
  • 2.Входящият номер на молба е във формат „номер/година“ . Пример: „123/2016“.
  • 3.ПИН кодът е вписан в документа, който сте получили при подаването на молбата на гишето в дирекция „Българско гражданство“(за подалите молби след 20 декември 2015).
  • 4.Ако сте подали молбата си преди 20 декември 2015 г. Вашия ПИН е полученият при провеждане на интервюто номер на преписка във формат „номер/година“ . Пример: „234/2015“.
  • 5.Ако сте подали молбата си преди 20 декември 2015 г. и с Вас не е проведено интервю, ПИН кода ще получите след провеждане на интервюто от служител на Дирекция „Българско гражданство“.

Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет" съфинансирана от ЕС чрез Европейския социaлен фонд договор № KC12-33-2/03.09.2013 г. по проект "Изграждане на ефективна администрация на Министерство на правосъдието чрез развитие на системата за е-правосъдие"