Съобщение: Всички лица записали се за подаване на документи в дирекция „Българско гражданство“ за дати 5 и 6 септември 2016 г. (неработни дни в Република България) да се явят в същите часове на дата 10 септември събота 2016 г (работен ден). Всичките лица записали се за подаване на документи в дирекция „Българско гражданство“ за дати 22 и 23 септември 2016 г. (неработни дни в Република България) да се явят в същите часове на дата 17 септември събота 2016 г (работен ден).

Резервиране на дата за подаване на документиПроектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет" съфинансирана от ЕС чрез Европейския социaлен фонд договор № KC12-33-2/03.09.2013 г. по проект "Изграждане на ефективна администрация на Министерство на правосъдието чрез развитие на системата за е-правосъдие"